「JoyOI1089」smrtfun

2014年1月23日2,8330

题目描述

  现有N个物品,第i个物品有两个属性A_i和B_i。在其中选取若干个物品,使得sum{A_i  +  B_i}最大,同时sum{A_i},sum{B_i}均非负(sum{}表示求和)。

输入

        第一行,一个整数,表示物品个数N。         接下来N行,每行两个整数,表示A_i和B_i。

输出

一个整数,表示最大的sum{A_i  +  B_i}。

样例输入

5 -5 7 8 -6 6 -3 2 1 -8 -5

样例输出

8

提示

  N  < =  100  ,  |A_i|  < =  1000  ,  |B_i|  < =  1000

代码

 

avatar
  Subscribe  
提醒